Regulamin

Wróć do listy stron


 1. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witryny, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
  Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.
  Charakter i cel witryny
  Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnymi mającym na celu gromadzenie ofert usług noclegowych w Polsce i za granicą.
  Rejestracja użytkowników i ochrona danych
  Osoba, która pragnie dodać do bazy swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji dana osoba będzie miała możliwość zalogowania się do Panelu umożliwiającego dodanie oferty.
  Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryn, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
  Prawa i możliwości użytkowników witryn
  Rejestrując się w witrynie:
  zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji
  akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryn
  zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryn przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło
  zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryn za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynach z Twojego konta pocztowego
  Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
  Udostępniając witryny, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryny zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynach wybór i układ prezentowanych w nich treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tych stronach są własnością ich twórców.
  Serwis zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
  Aktywność użytkowników w witrynach, przesyłanie materiałów
  Masz prawo przesyłania do witryn swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryn, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.
  W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryn i konta:
  nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryn lub wykorzystując mechanizmy witryn żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób
  nie możesz naruszać praw innych użytkowników witryn, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryn
  nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryn do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam
  zgadzasz się, aby wydawca witryn miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny
  Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
  Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynach, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryn.
  Wyłączenia gwarancji
  W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witryny taką jaka jest.
  Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać informacje nieprawdziwe lub w inny sposób nie odpowiadające Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz zZloteNoclegi.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
  Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryn oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
  Wydawca witryn nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynach
  WydawcaZloteNoclegi.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w w/w witrynach oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
  Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
  W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
  Rozstrzyganie sporów
  W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryn:
  zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryn podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
  zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynach i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
  Zmiany regulaminu korzystania z witryny
  Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryn jest równoznaczne z ich akceptacją.
  Dodawanie obiektów poprzez nasz zespół
  Godząc się na dodanie oferty poprzez Zespół w serwisie zakładamy, że prawa własności materiałów które udostępniasz i z których korzystasz przy dodaniu oferty (strona internetowa, zdjęcia itd.) należą do Ciebie.
  Godząc się na dodanie oferty poprzez Zespół w serwisie zobowiązujesz się do posiadania praw własności materiałów wykorzystanych przez serwis. W przeciwnym wypadku zobowiązujesz się do zmiany materiałów wyświetlanych w w witrynie.
  Ostatnia aktualizacja regulaminu: 1.05.2017
Back to top